בס”ד

מבוא

אתר אלתר ספרים  (“האתר”) הינו אתר אינטרנט למכירת ספרים מכשירי כתיבה משחקים ומוצרים נוספים (“המוצר”)  המשמש כאתר מכירות לרכישות און ליין מאת אלתר ספרים בע”מ.  אלתר ספרים הינה חברה בע”מ, מספר ח.פ. 515604197 (“אלתר ספרים בע”מ”).

האמור בתקנון זה בלשון זכר הוא לשם הנוחות בלבד והתקנון מתייחס לבני שני  המינים באופן שווה. השימוש ו/או הרכישה באתר מותרים רק למשתמשים בגירים אשר גילם 18 שנים ומעלה.

השימוש באתר והרכישה באמצעות האתר כפופה לתנאי השימוש המפורטים בתקנון זה.

עצם רכישת המוצר באתר תהווה הצהרה מצד הלקוח כי קרא את הוראות תקנון זה, הבין אותן והסכים להן. התקנון מהווה חוזה מחייב בין הלקוחות לבין אלתר ספרים בע”מ. אנא הקפידו לקרוא היטב את תנאי השימוש בטרם השימוש באתר ו/או ביצוע רכישה.

אלתר ספרים בע”מ שומרת לעצמה את הזכות לעדכן ולשנות את התקנון מעת לעת ע”פ שיקול דעתה הבלעדי, וזאת ללא צורך במתן הודעה מוקדמת. מובהר בזאת, כי למזמינים ולמשתמשים באתר, לא תהא כל טענות ו/או תביעות כלפי אלתר ספרים בע”מ , בגין עדכון ו/או שינוי כאמור. הנכם מתבקשים כאשר אתם מבצעים שימוש ו/או קניות באתר לקרוא את התקנון.

תנאי שימוש אלה מהווים את ההסכם השלם בין המשתמש/רוכש לבין אלתר ספרים בע”מ . בכל מקרה שבו תוכן האתר סותר ו/או אינו תואם את האמור בתקנון זה, הוראות תקנון זה גוברות ויחולו.

הרכישה

האתר מאפשר ללקוחות קנייה נוחה, קלה ובטוחה של המוצר באמצעות האינטרנט.
ניתן לרכוש את המוצר כל עוד הוא מוצג באתר בכל עת עד לגמר המלאי.
אלתר ספרים בע”מ זכאית שלא לספק ללקוח את המוצר עקב גמר המלאי בחנות. ככל שמלאי המוצר אזל חרף הצגתו באתר, אלתר ספרים בע”מ  רשאית לשלוח את יתרת ההזמנה ללא החוסרים, במידה ורוב/כל ההזמנה חסרה הלקוח יזוכה במלוא הסכום.
ככל שהזמנה כללה מספר רכיבים, הרי שביטול הזמנת רכיב ו/או בחירה במוצר חלופי בנסיבות של גמר מלאי כאמור לא תבטל את יתר ההזמנה של המוצרים הנוספים ולא תפחית מהחיוב בגין המשלוח. מוסכם כי במצב כאמור של גמר מלאי תהא רשאית אלתר ספרים בע”מ  לדחות את מועד האספקה של כלל ההזמנה במספר  ימי עסקים נוספים.
הרכישה באתר הינה באמצעות כרטיס אשראי ו/או העברה בנקאית בלבד.  העסקה תתבצע לאחר אישורה ע”י חברת האשראי או לאחר שליחת אסמכתא מצד הלקוח. מחיר המוצר באתר כולל את המע”מ. אופן אריזת המוצרים ייעשה לפי שיקול דעתה של אלתר ספרים בע”מ   וללקוח לא תהיה כל טענה כנגד אלתר ספרים בע”מ  בשל כך.
אלתר ספרים בע”מ  שומרת לעצמה את הזכות לעדכן ולהפסיק את שיווק ומכירת מוצר או כלשהו מן המוצרים בכל עת, כמו כן להוסיף מוצרים נוספים וכן לשלול זכות רכישה באתר על פי שיקול דעתה הבלעדי וללא צורך בכל הודעה מוקדמת.

ביצוע הזמנות:

מחלקת הזמנות פועלת בימים א’-ה’ בלבד למעט חגים, ערבי חג ומועדי ישראל,  בימים א-ה’ בין השעות : 09:30 – 15:30
אלתר ספרים בע”מ  לא תהא אחראית בגין עיכובים שאינם בשליטתה ו/או מקורם במזמין, לרבות אך לא רק, קשיים הנובעים ממידע חסר בפרטי יצירת קשר כגון: טלפון, כתובת המזמין . עיכוב כאמור לא ייחשב כהפרת התחייבויות אלתר ספרים בע”מ לאספקת המוצר, ולא יהיה בעיכוב כאמור כדי לפטור את המזמין מחובתו לשלם בעבור הזמנתו.

מדיניות החזרות וביטולים

מדיניות ביטול עסקאות והחזרת המוצרים של אתר זה הינה בכפוף ובהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן התשמ”א – 1981 או כל כל דין אחר.
ביטול מחמת פגם באיכות המוצר או עקב אי התאמה בין המוצר לבין הפרטים שנמסרו ללקוח בעת ביצוע ההזמנה או בשל כל הפרה אחרת של החוזה בידי אלתר ספרים בע”מ :
הלקוח רשאי לפנות למוקד שירות הלקוחות שפרטי הקשר אליו מופיעים להלן, וזאת תוך שלושה ימים ממועד מסירת המוצר. אלתר ספרים בע”מ  תבדוק את התלונה ובמידה והתלונה תמצא מוצדקת, תשלח ללקוח הודעה בדואר אלקטרוני ותזכה את הלקוח עד לגובה הסכום ששולם בעבור אותו המוצר לרבות סכום המשלוח במקרים המתאימים (ככל שסופקו עוד מוצרים באותה הזמנה, ההחזר יוגבל רק למחיר המוצר שבוטל). אלתר ספרים בע”מ  רשאית לדרוש מהלקוח להוכיח שהמוצר שקיבל אכן אינו תקין ו/או מאיכות ירודה, לרבות, אך לא רק, באמצעות משלוח תמונה של המוצר נשוא התלונה.
בגין ביטול מוצדק כאמור, לא יגבו דמי ביטול.
במקרה של ביטול מוצדק כאמור:
תחזיר אלתר ספרים בע”מ בתוך 14 ימים מיום קבלת ההודעה על הביטול, את אותו חלק ממחיר העסקה שכבר שולם על ידי הצרכן או תבטל את חיובו של הצרכן בשל המוצר ותמסור לו בדואר אלקטרוני עותק מהודעת ביטול החיוב;
ביצוע החזר כאמור מותנה בכך, בהעדר הודעה אחרת בכתב מאת אלתר ספרים בע”מ  שאם  קיבל הלקוח את המוצר, יעמידו לרשות אלתר ספרים בע”מ במקום שבו נמסר לו המוצר ויודיע על כך לאלתר ספרים בע”מ , וכל זאת בתוך 3 ימים ממועד מתן הודעת הביטול מאת הלקוח. ככל שמדובר במוצר שסופק לביתו של הלקוח, מחויב הלקוח לתאם האיסוף עם השליח מטעם אלתר ספרים בע”מ  בהתאמה לכללי תיאום המשלוח הנקובים בהסכם זה.
מוצר יוחזר כאשר הוא באריזתו המקורית שאינה פתוחה, למעט ככל שהתלונה מתייחסת לפגם במוצר שאינו ניתן להבחנה בטרם פתיחתו, ובצירוף החשבונית המקורית/ העתק שלה.
על אף האמור לעיל ומבלי לגרוע מהוראותיו, אלתר ספרים בע”מ שומרת על זכותה לבחון את המוצרים שהוחזרו, לרבות באמצעות דגימתם, ובדיקת השימוש שנעשה במוצרים.
ביטול מסיבה אחרת:
הלקוח רשאי לפנות למוקד שירות הלקוחות שפרטי הקשר אליו להלן:
טלפון: 1599-55-49-49  דוא”ל – [email protected]
בימים א-ה’ בין השעות : 09:30 – 15:30
תוך 14 יום ממועד מסירת המוצר. אלתר ספרים בע”מ תבדוק את הפניה ובמידה ומאושרת, תשלח ללקוח הודעה בדואר אלקטרוני ותזכה את הלקוח עד לגובה הסכום ששולם בעבור אותו המוצר לרבות סכום המשלוח במקרים המתאימים (ככל שסופקו עוד מוצרים באותה הזמנה, ההחזר יוגבל רק למחיר המוצר שבוטל), בניכוי דמי ביטול בשיעור שלא יעלה על 5% ממחיר המוצר (במקרה שמדובר בביטול כלל ההזמנה, שיעור זה יכלול גם את דמי המשלוח, במידה והחל כבר ביצוע המשלוח) או 100 ₪, לפי הנמוך מביניהם.
ביצוע זיכוי וביטול כאמור מותנה בהחזרת המוצר בתוך 3 ימים ממועד הביטול, כאשר הוא במצב תקין ובאריזתו המקורית שאינה פתוחה, ובצירוף החשבונית המקורית/העתק שלה.
זכות הביטול כאמור אינה חלה לגבי טובין פסידים שאינם ניתנים להחזרה ו/או ביטול  על פי הדין.
מדיניות ביטול העסקה המפורטת לעיל תחול רק ביחס למוצרים שנרכשו באתר. אלתר ספרים בע”מ   לא תטפל בהחזרת מוצרים שנרכשו באמצעות מקור אחר.
סייגים המנויים בתקנון זה לעניין העדר זכות להחזרות וביטולים אינם חלים במקרים שנקבעו לפי חוק.
אלתר ספרים בע”מ רשאית במקרים אשר לפי שיקול דעתה הבלעדי, הם יוצאי דופן או כרוכים בשימוש לרעה באתר, לבטל או לא לאשר הזמנות שבוצעו באתר. במקרה של ביטול הזמנה ע”י אלתר ספרים בע”מ  לא יבוצע חיוב, במידה וכבר בוצע חיוב,  יבוצע זיכוי וכספו של הלקוח יוחזר.

מדיניות משלוחים

אלתר ספרים בע”מ תדאג לאספקת המוצר ללקוח בהתאם לבחירתו לנקודת המשלוח או לשירות שליחים לכתובת שהוקלדה על ידו בעת ביצוע הרכישה באתר מכירות, תוך 7 ימי עסקים.
אלתר ספרים בע”מ  לא תהא אחראית לכל איחור ו/או עיכוב באספקה ו/או אי-אספקה, שנגרמה כתוצאה מכוח עליון ו/או מאירועים שאינם בשליטתה, לרבות עיכובים ושיבושים אצל ספקי שירותי המשלוחים ו/או השליחים, מלחמה או מבצע צבאי, מצב בטחוני רגיש באזור המשלוח,מגיפה, מזג אוויר קיצוני, מפגעי טבע (רעידת אדמה, שיטפון וכו’) ומפגעים אחרים (כגון: שריפה, חסימות כבישים וכו’), עיכובים הנובעים משביתות ועיצומים וכן עיכובים בתקופות של עודף ביקוש להזמנות ו/או שירותי משלוח/שליחים לרבות, אך לא רק, בחגי ומועדי ישראל. יובהר כי לא יהיה בעיכוב כאמור כדי לפטור את הלקוח מחובתו לשלם עבור ההזמנה.
משלוח המוצר יבוצע לכתובת שנמסרה ע”י הלקוח בעת הרכישה, ואין באפשרות הלקוח לאסוף את המוצר ממשרדי אלתר ספרים בע”מ.
מחיר המוצר אינו כולל את עלות המשלוח, אלא אם צוין אחרת במפורש באתר לעניין מוצר מסוים או מבצע מסוים.

שירות לקוחות

בכל שאלה או בירור לגבי המוצר או המשלוח , ניתן לפנות אל נציגי השירות של אלתר ספרים בע”מ טלפון: 1599-55-49-49  דוא”ל – [email protected]    בימים א-ה’ בין השעות : 09:30 עד 15:30

אחריות ושירות

אלתר ספרים בע”מ  ו/או מי מטעמה (לרבות עובדיה ו/או מנהליה) אינה אחראית לנזק ו/או הפסד כלשהו שייגרם למשתמש/לקוח באתר ו/או לצד שלישי אחר כלשהו כתוצאה ו/או רכישה המתבצעת באתר אלתר ספרים בע”מ.
האמור לעיל, הינו לרבות מקרה של רכישה המתבצעת באמצעות כרטיס אשראי ללא הסכמת בעל הכרטיס, ו/או כל פעולה שתבוצע באתר על ידי צד ג’ כלשהו שיכנס לאתר ויגרום נזק.

המשתמש/לקוח יישא באחריות מלאה לנזק מכל מין וסוג שהוא שייגרם לו ו/או לאתר אלתר ספרים בע”מ  ו/או לצד שלישי אחר כלשהו בגין טעות שביצע המשתמש/לקוח בהקלדת הנתונים, לרבות , טעות בהקלדת כתובתו , טעות בהקלדת פרטי כרטיס אשראי , טעות בהקלדת כתובת לאספקת ההזמנה וכיוצ”ב.

אתר אלתר ספרים בע”מ עושה כל מאמץ לשמור על תקינות פעילות האתר ויחד עם זאת המשתמש/לקוח פוטר את אתר אלתר ספרים בע”מ מכל אחריות לנזק מכל מין וסוג שהוא שעלולים להיגרם למשתמש/לקוח ו/או לצד ג’ כלשהו כתוצאה מפעילות באתר, משיבושים בפעילות באתר ו/או מתקלה טכנית בחומרה ו/או בתוכנה הקשורים לאתר.

אתר אלתר ספרים בע”מ  לא יהא אחראי , בכל הקשור לאתר , לנזק מכל מין וסוג שהוא שייגרם למשתמש/לקוח ו/או לצד ג’ כלשהו כתוצאה מתקלה בתקשורת (אינטרנט או טלפון) שתנבע ממעשה ו/או ממחדל ו/או מרשלנות של ספקי אינטרנט ו/או ספקי תקשורת טלפונית באשר הם.

אבטחת מידע ופרטיות

אתר אלתר ספרים בע”מ מיישם באתר זה מנגנוני הגנה מתקדמים וזאת על מנת לאבטח את המידע באתר זה. מנגנונים אלה מצמצמים את הסיכון לחדירה בלתי מורשית, אך אינם מקנים בטחון מוחלט. לפיכך, אלתר ספרים בע”מ אינה יכולה להתחייב ואינה מתחייבת שהשירותים של האתר יהיו חסינים באופן מוחלט מפני חדירה ו/או גישה בלתי מורשית למידע המאוחסן בהם והשימוש של המשתמש באתר נעשה בכפוף ובהסכמה לסייג זה.

אלתר ספרים בע”מ לא תהא אחראית לכל נזק, ישיר או עקיף, אשר יגרם למשתמש במקרה של חשיפת המידע עקב חדירה ו/או גישה בלתי מורשית של צדדים שלישיים או כתוצאה ממעשה או מחדל שאינם בשליטת אלתר ספרים בע”מ.

הנכם מתחייבים שלא לנסות לבצע כל פעולות שיבוש פעולת האתר, לרבות – כל ניסיונות חדירה , סריקה ו/או חשיפת מידע וכיוצ”ב, כמו כן , נאסר באיסור מוחלט להפעיל רובוט “בוט” או כל אמצעי אוטומטי אחר אשר מטרתו לסרוק נתונים מתוך האתר.

מובהר בזאת, כי אתר אלתר ספרים בע”מ יפעל בכל דרך חוקית נגד מבצעי הפעולות האסורות, כמפורט בסעיף זה

מדיניות פרטיות
מדיניות פרטיות זו (להלן: “מדיניות הפרטיות”) מהווה חלק בלתי נפרד מתנאי השימוש ויש לקוראה יחד עם תנאי השימוש, ולעשות שימוש בהגדרות המופיעות בתנאי השימוש.

אלתר ספרים בע”מ  מחויבת לכבד את פרטיות המשתמשים באתר. על מנת לשפר את ההגנה על פרטיות המשתמש מפרסמת אלתר ספרים בע”מ מדיניות פרטיות זו ומספקת את המידע המצוי בה אודות האפשרויות העומדות בפני המשתמש בעת שימושו באתר ובנוגע להתנהלות אלתר ספרים בע”מ לגבי איסוף מידע מהאתר והשימוש בו.

כללי

כחלק מהשימוש בשירותי האתר, נדרש המשתמש להעביר פרטים אישיים לידי אלתר ספרים בע”מ ובהם שם, כתובת, טלפון ודוא”ל; וכן פרטי כרטיס אשראי לצורך רכישה בלבד אשר אינם נשמרים על ידי אלתר ספרים בע”מ .

מאגר המידע והשימוש בו
הנתונים הנאספים אודות המשתמש שצוינו לעיל נשמרים במאגר המידע המשמש את אלתר ספרים בע”מ  וכן במערכת דיוור ישיר אצל צד ג’. אלתר ספרים בע”מ מתחייבת לעשות שימוש במידע האמור על פי מדיניות פרטיות זו ו/או על פי הוראות כל דין ולשם המטרות הבאות:
לאפשר שימוש יעיל ונוח למשתמש;
יצירת קשר עם המשתמש בדבר סטטוס הזמנתו ואספקת המוצרים שהזמין;
לכל מטרה אחרת המפורטת בתנאי השימוש ובמדיניות פרטיות זו.

דיוור ישיר
פרטי משתמש אשר יימסרו על ידו יהיו כפופים למדיניות הפרטיות של אלתר ספרים בע”מ  והמשתמש מאשר ידיעתו והסכמתו כי המידע שנמסר על-ידו ו/או ייאסף אודותיו יישמר במאגר המידע המשמש את  אלתר ספרים בע”מ לצרכים הבאים:

שיווק, פרסום, קידום מכירות ולמטרת פניה למשתמש בכל דרך לרבות בדרך של דיוור ישיר בכל אמצעי תקשורת שתמצא לנכון (לרבות בטלפון, בפקסימיליה, בדרך ממוחשבת או באמצעי אחר);

צרכים פנימיים, כגון צרכי תחקור תלונות ו/או ביקורות;.

צרכים תפעוליים, שיווקיים וסטטיסטיים, לרבות עיבוד המידע ודיוור ישיר לצורך מימוש מטרות אלו;

מתן שירותים למשתמש והבטחת פעילות מסחר הוגנת על פי חוק.

ידוע למשתמש כי לא חלה עליו חובה חוקית למסור את המידע ומסירתו הינה מרצונו ובהסכמתו. בהתאם להסכמת המשתמש כדין, אלתר ספרים בע”מ  תהא רשאית לפנות אליו מעת לעת בדיוור ישיר לצורך קבלת הצעות לשירותים שונים והטבות של אלתר ספרים בע”מ  אשר ניתנים במסגרת שימושו של המשתמש בשירותי אלתר ספרים בע”מ באמצעות דואר אלקטרוני, מסרונים (SMS), פקסימיליה, ברשתות החברתיות, מערכת חיוג אוטומטית ו/או בטלפון, וזאת כל עוד לא נתקבלה הודעה אחרת מהמשתמש בכל עת.

המשתמש מצהיר כי ידוע לו שבהרשמתו לאתר הוא מסכים לקבל הודעות מאלתר ספרים בע”מ לרבות הודעות אשר עשויות לכלול דיוורים שהינם “דבר פרסומת” כהגדרתו בסעיף 30א לחוק התקשורת (בזק ושידורים), התשס”ח-2008.

בהתאם לדין ולמדיניות הפרטיות של אלתר ספרים בע”מ רשאי המשתמש, בכל עת, להודיע לאלתר ספרים בע”מ על סירובו לקבל דיוור ישיר, ולחזור בו מהסכמתו, ככל שניתנה (להלן: “הודעת סירוב”); הודעת הסירוב לא תהיה כרוכה בתשלום, למעט עלות משלוח ההודעה; הודעת הסירוב תינתן בכתב או בדרך שבה שוגר דבר הפרסומת, לפי בחירת הנמען; הודעה כאמור ניתן לשלוח אל מוקד שירות הלקוחות של אלתר ספרים בע”מ  שפרטי הקשר עימו רשומים לעיל.

מסירת מידע לצד שלישי
אלתר ספרים בע”מ לא תעביר לצדדים שלישיים את הפרטים האישיים והמידע שנאסף על הפעילות באתר, אלא במקרים שלהלן:

ככל שהדבר דרוש לצורך אספקה תקינה של שירותי האתר, מענה לבקשות המשתמשים, ניהול ובקרת האתר, לאפשר פעולות שיווקיות שונות, להעניק תמיכה ושירות לקוחות וכיו”ב, אלתר ספרים בע”מ עשויה ו/או רשאית לאפשר גישה לפרטים האישיים לסוכניה, קבלניה, שותפיה העסקיים או ספקי שירות אחרים במידת הצורך. אלתר ספרים בע”מ  תגביל גישה למידע כאמור למידע שדרוש לצדדים שלישיים אלה באופן סביר על מנת לבצע את המטרות לשמן אלתר ספרים בע”מ התקשרה עימם, ואלתר ספרים בע”מ דורשת מצדדים שלישיים אלה לשמור על חשאיות הפרטים האישיים ולעמוד בתנאי חקיקת הפרטיות הרלוונטיים לרבות הגנה נאותה על הפרטים האישיים. צדדים שלישיים אלה יוכלו להשתמש בפרטים האישיים רק לצורך אספקת שירותיהם לאלתר ספרים בע”מ ולא יורשו לעשות בהם שימוש לכל מטרה אחרת. צדדים שלישיים אלה כוללים ספקי IT (כגון ספקי שירותי ענן), ספקי שירותי דיוור ישיר וכיו”ב;

בנוסף, מצבים בגינם עשויה אלתר ספרים בע”מ לחלוק את המידע של המשתמש עם צדדים שלישיים:
כאשר המשתמש אישר לאלתר ספרים בע”מ  להעביר את פרטיו האישיים לצדדים שלישיים;

על מנת לאכוף את תנאי השימוש או הסכמים אחרים או מדיניות אחרת;

במקרה בו אלתר ספרים בע”מ תחליט לגבות חוב שלא שולם באמצעות צד שלישי כגון משרדי עורכי דין;

אם המשתמש הפר את תנאי המסמכים המחייבים בינו לבין אלתר ספרים בע”מ   או חלק מהם, או אם יבצע באמצעות האתר, או בקשר לאתר, פעולות הנחזות על ידי אלתר ספרים בע”מ  כמנוגדות לדין או ניסיון לבצע פעולות כאלה;

בתגובה לצו או החלטת בית משפט, זימון או דרישת חקירה אחרת, או דרישה לשיתוף פעולה מאת רשות אכיפה או רשות ממשלתית אחרת;

על מנת לקבוע, לשמור, או לממש את הזכויות המשפטיות של אלתר ספרים בע”מ;

על מנת להתגונן מפני תביעות משפטיות ו/או הליכים אחרים כפי שיידרש לפי דין. במקרים כאמור, אלתר ספרים בע”מ עשויה להעלות או לוותר על התנגדות או זכות העומדת לרשותה, לפי שיקול דעתה הבלעדי;

כאשר אלתר ספרים בע”מ סבורה כי גילוי הינו ראוי בקשר למאמצים לחקור, למנוע, לדווח או לנקוט בפעולה אחרת בנוגע לפעילות בלתי חוקית, חשד לתרמית או עוולה אחרת;

על מנת להגן על הזכויות, הגוף, הרכוש או הבטיחות של אלתר ספרים בע”מ, עובדיה, משתמשי האתר (לרבות שלך) או אחרים;

שימוש האתר ב- cookies

באתר (לרבות בדיוור ישיר מהאתר) נעשה שימוש ו/או עשוי להיעשות שימוש בעוגיות (Cookies)  כדי לאסוף נתונים סטטיסטיים אודות השימוש באתר, לאימות פרטים, כדי להתאים את האתר להעדפות האישיות, לפרסום ודיוור ישיר, לצרכי אבטחת מידע, לצורך אספקה תקינה של שירותי האתר, ניהול ובקרת האתר.

עוגיות (Cookies) הן קבצי טקסט (מחרוזת אותיות או מספרים), שהדפדפן יוצר לפי פקודה ממערכות המחשוב של אתר אלתר ספרים בע”מ. חלק מהעוגיות פוקעות כאשר סוגרים את הדפדפן וחלקן נשמרות על גבי הכונן הקשיח במחשב של המשתמשים. ה-Cookies יכולים להכיל מידע מגוון כדוגמת משך זמן השהייה באתר, מהיכן הגיעו אל האתר, הדפים שבהם ביקרו, מדורים, מידע שביקשו לראות כשנכנסו לאתר ועוד.

אלתר ספרים בע”מ אינה אוספת מידע בעצמה (ו/או באמצעות מי מטעמה) באמצעות עוגיות (Cookies) אלא באמצעות ספקי פלטפורמות פרסום דיגיטליות (כדוגמת גוגל Google ו- Facebook). אלתר ספרים בע”מ ו/או מי מטעמה (כגון שירות דיוור ישיר הפועל עבור האתר) עשויים ורשאים לעשות שימוש במידע שנאסף לצרכים כאמור לעיל (וראה להלן לעניין Google Analytics). מובהר כי השימוש שספקים כאמור עושים ב- Cookies כפוף למדיניות הפרטיות שלהן ולא למדיניות הפרטיות של אלתר ספרים בע”מ.

אם אינכם מעוניינים לקבל Cookies תוכלו להימנע מכך על ידי שינוי ההגדרות בדפדפן שלכם. מומלץ להיוועץ בקובץ העזרה של הדפדפן. כמו כן, ביכולתכם למחוק את ה-Cookies במחשב בכל עת. מובהר שנטרול העוגיות ו/או מחיקה שלהן עשוי לגרום לכך שלא תוכלו להשתמש בחלק מהשירותים והתכונות באתר ו/או באתרי אינטרנט אחרים.

אלתר ספרים בע”מ עשויה לעשות שימוש לצרכים דלעיל בטכנולוגיית אינטרנט סטנדרטית, כגון אנאליטיקס Analytics), אלומות אינטרנט (web beacons), על מנת לעקוב אחר שימוש המשתמש באתר. כמו כן, אלתר ספרים בע”מ  עשויה לכלול את האמור לעיל בהודעות דוא”ל או עלונים לקידום מכירות, על מנת לקבוע האם ההודעות נפתחו והאם ננקטה פעולה בעקבותיהם.

Google Analytics

האתר עושה שימוש ב- Google Analytics שהינו אמצעי לניטור הפעולות באתר על בסיס מידע אנונימי בלבד, לצורך שיפור השירותים באתר. אמצעי זה אוסף מידע כגון תדירות השימוש באתר, באילו דפים ביקרו המשתמשים ובאילו אתרים ביקרו לפני כניסתם לאתר.

(הסבר מפורט לעניין אמצעי זה ניתן למצוא ב- https://support.google.com/analytics/#topic=3544906)

אלתר ספרים בע”מ אינה עושה שימוש במידע האמור באופן שיש בו לזהות את המשתמשים באתר.  בנוסף, היכולת של האמצעי עצמו לעשות שימוש במידע ביחס לשימוש שלך באתר מוגבל על ידי תנאי השירות של האמצעי שניתן למצוא ב http://www.google.com/analytics/terms/us.html,   ועל ידי מדיניות הגנת הפרטיות של גוגל שניתן למצוא בhttp://www.google.com/policies/privacy/. . . ניתן למנוע שימוש במידע שלך על ידי האמצעי באמצעות הורדת והתקנת the Google Analytics Opt-out Browser Add-on,  שנמצא ב: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout

בחירות המשתמש אודות איסוף ושימוש במידע
המשתמש רשאי לבחור שלא לספק לאלתר ספרים בע”מ מידע מסוים, אולם הדבר יגרום לכך שלא יוכל לעשות שימוש במאפיינים מסוימים באתר מכיוון שמידע כאמור נדרש על מנת שירשם לשירותי אלתר ספרים בע”מ לרבות ביצוע הזמנות באתר.

כאשר המשתמש נרשם לשירות ואישר קבלת דיוור ישיר כמפורט בתקנון האתר, תוכל אלתר ספרים בע”מ בכפוף לכל דין לשלוח לו דיוורים ישירים לרבות, אך לא רק, הודעות דוא”ל ו/או עלונים אודות עדכוני שירות, שיפורים, הצעות מיוחדות. אלתר ספרים בע”מ עשויה לשלוח למשתמש סוגים אחרים של הודעות דוא”ל, כגון הודעות שירות, הודעות פרסום, וסקרים. אם מסרה אלתר ספרים בע”מ את המידע אודות המשתמש לצד שלישי לפני ששינה את ההעדפות שלו או עדכן את המידע שלו, ייתכן ויהא המשתמש מחויב לשנות את ההעדפות שלו במישרין מול צד שלישי כאמור.

שינויים במדיניות הפרטיות
אלתר ספרים בע”מ  רשאית לשנות מעת לעת את הוראות מדיניות פרטיות זו. מומלץ להתעדכן במדיניות זו מעת לעת. אם יבוצעו שינויים מהותיים בהוראות שעניינן השימוש במידע אישי שמסר המשתמש, תפורסם על כך הודעה באתר אלתר ספרים בע”מ. תוקף השינויים הוא מיידי אלא אם נקבע אחרת בדין או במדיניות הפרטיות של אלתר ספרים בע”מ  או בהודעה באתר אלתר ספרים בע”מ כאמור.

קניין רוחני

הקניין הרוחני באתר אלתר ספרים בע”מ , בכלל זה הפטנטים ו/או זכויות היוצרים ו/או סימני המסחר ו/או עיצוב האריזות ו/או תמחור המוצרים ומחירון המוצרים וכיו”ב שייכים בלעדית לאלתר ספרים בע”מ.

זכויות הקניין הרוחני של אלתר ספרים בע”מ כאמור לעיל, יחולו גם על עיצובו הגרפי של האתר, תוכנו, תקנון זה, התוכנות, בסיסי הנתונים וכל חומר אחר המצוי באתר.

כל זכויות הקניין הרוחני באתר זה הינן רכושה הבלעדי של אלתר ספרים בע”מ
אין להעתיק, לשכפל, להפיץ, לפרסם או להשתמש בכל דרך אחרת במידע כלשהו מן האתר, אלא אם ניתנה הסכמה לכך מראש ובכתב מטעם אלתר ספרים בע”מ.

תוכן עניינים

0
  0
  העגלה שלך
  העגלה ריקהלחנות
   החל קופון

   בדוק מצב הזמנה

   לקוחות יקרים, שימו לב

   באחריותכם לוודא כי רשימת ספרי הלימוד מעודכנת לשנת הלימודים העדכנית (תשפ”ד- 2023)

   ובכל אופן יש לוודא שהרשימה תואמת את הרשימה שקיבלתם מבית הספר

   אין לנו אחריות על טעויות שלא וודאו על ידכם לפני

   באם מצאתם טעות נשמח מאד שתעדכנו אותנו ברשימה העדכנית בבאנר שבראש העמוד או כאן:

   buy250_1

   לקוחות יקרים

   השנה הוזלנו את מחירי הספרים בכ 15-20%

   בכדי שנוכל לתת לכם את השירות הטוב ביותר הכולל לוגיסטיקה רבה, יש תוספת תשלום של  10% מסכום הקנייה של ספרי הלימוד כדמי ליקוט ואריזה, שיחושבו לפני התשלום.

   ניתן לחסוך עמלה זו באמצעות רכישת ציוד חזרה לבית הספר בסך 250 ש”ח ומעלה – לא כולל ספרי לימוד

   קנייה מהנה

   buy250_1
   דילוג לתוכן